بازگشت ایرباس هواپیمایی هما به برنامه پروازی بعد از تعمیر بال

بازگشت ایرباس هواپیمایی هما به برنامه پروازی بعد از تعمیر بال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی هما اعلام کرد: ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ این شرکت که در حال انتقال به آشیانه هما در فرودگاه امام (ره) از ناحیه انتهای یکی از قسمت‌های متصل به بال راست دچار آسیب شده بود، تعمیر شد و به برنامه پروازی بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191422/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84

  ثبت رکورد کمترین نرخ بیکاری در دولت سیزدهم