بازگشت ثبات به بازار مسکن با بسته سیاستی جامع دولت/ از رونق ساخت و ساز تا کنترل سوداگری

بازگشت ثبات به بازار مسکن با بسته سیاستی جامع دولت/ از رونق ساخت و ساز تا کنترل سوداگری
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- آرامشی که امروز در بازار مسکن شاهد هستیم و در کنار آن روند نزولی قیمت، برگرفته از همان وعده‌های دولت سیزدهم بود که از همان روزهای ابتدایی نوید بازگشت آرامش را به این بخش با وجود تمام فضاسازی‌ها داده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148277/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85148277/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA