بخشنامه "هما" درباره شرایط رسیدگی به امور مسافران در شرایط غیرمترق

بخشنامه "هما" درباره شرایط رسیدگی به امور مسافران در شرایط غیرمترق
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بخشنامه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) درباره شرایط رسیدگی به امور مسافران در شرایط غیرمترقبه به‌منظور آگاهی مسافران اعلام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448579/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82