بذرپاش: انباشتگی تقاضای مسکن در دولت قبل اتفاقی ناگوار بود

بذرپاش: انباشتگی تقاضای مسکن در دولت قبل اتفاقی ناگوار بود
شیراز – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی گفت: عرضه مسکن به گواه آمار در هشت سال قبل از دولت سیزدهم حداقل بود و ما یک انباشتگی تقاضا در این بخش داشتیم و بر همین مبنا یک پیک قیمتی تجربه کردیم که این یک اتفاق ناگوار بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85256760/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85256760/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF