برف محورهای استان گلستان و سمنان را مسدود کرد/ تردد روان در جاده‌های شمالی

برف محورهای استان گلستان و سمنان را مسدود کرد/ تردد روان در جاده‌های شمالی
تهران – ابرنا – پلیس راهور فراجا از تردد عادی و روان در محورهای شمالی کشور و مسدود شدن محورهای گلستان – سمنان و شاهرود – توسکستان به علت بارش برف خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397409/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85397409/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C