بسته ۱۹بندی تشویقی در راستای شتاب‌بخشی به تولید مسکنِ استطاعت‌پذیر است

بسته ۱۹بندی تشویقی در راستای شتاب‌بخشی به تولید مسکنِ استطاعت‌پذیر است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: این شرکت بسته تشویقی ۱۹ بندی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری را در راستای شتاب‌بخشی به نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و تولید مسکن استطاعت­‌پذیر تهیه و در شورای مذکور مصوب کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184793/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B9%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1

  سدهایی که سدِ سیل نمی شوند