بندر جدید لنگه فرصتی برای بهره‌وری اقتصادی در سواحل غرب هرمزگان است

بندر جدید لنگه فرصتی برای بهره‌وری اقتصادی در سواحل غرب هرمزگان است
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی مطالعه امکان سنجی و جانمایی بندر جدید لنگه گفت: تکمیل این طرح بندری موجب توسعه بهره‌وری اقتصادی سواحل و ایجاد اشتغال پایدار در غرب استان می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230312/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85230312/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86