بنیاد مستضعفان ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن محرومان هزینه کرد

بنیاد مستضعفان ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن محرومان هزینه کرد
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- رییس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه در ۱۸ ماه گذشته برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان در کشور سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است گفت: از این مبلغ، سهم بنیاد مستضعفان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85174673/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87