بهره‌برداری از ۵۶ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی در آذربایجان‌غربی آغاز شد

بهره‌برداری از ۵۶ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی در آذربایجان‌غربی آغاز شد
ارومیه – مجله خبری راه و ساختمان – همزمان با سفر معاون رییس جمهور به آذربایجان‌غربی ۱۹ پروژه راهسازی به طول ۵۶ کیلومتر در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین به بهره‌برداری رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216900/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85216900/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C