بهره‌برداری از ۶ بیمارستان با ۱۵۰۰ تخت تا پایان امسال

بهره‌برداری از ۶ بیمارستان با ۱۵۰۰ تخت تا پایان امسال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از برنامه‌ریزی برای تکمیل ۶ بیمارستان مصوبه سفر رییس جمهور با مجموع یکهزار و ۴۵۷ تخت بیمارستانی در سال جاری خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201071/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84