بهره‌برداری و آغاز اجرای ۵۰ کیلومتر راه بین‌شهری و ۴۰ کیلومتر خطوط ریلی در خوزستان

بهره‌برداری و آغاز اجرای ۵۰ کیلومتر راه بین‌شهری و ۴۰ کیلومتر خطوط ریلی در خوزستان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- تکمیل ۲۵ کیلومتر راه بین شهری، آغاز عملیات اجرایی باند دوم جاده اهواز- خرمشهر به طول ۲۵ کیلومتر و بهره‌برداری از پروژه ۴۰ کیلومتری ریل راه آهن بامدژ- اهواز، مهمترین پروژه‌های حوزه راه است که در دور سوم سفرهای آیت‌الله رییسی به استان خوزستان به بهره‌برداری رسیده یا اجرای آنها شروع می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85391904/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85391904/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1