بهره برداری از قطعه سوم «آزادراه شرق» به کاهش ترافیک در اصفهان می‌انجامد

بهره برداری از قطعه سوم «آزادراه شرق» به کاهش ترافیک در اصفهان می‌انجامد
اصفهان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های اصفهان گفت: کاهش ترافیک در اصفهان به ویژه تردد خودروهای سنگین مستلزم بهره برداری از قطعه سوم آزادراه(کنار گذر) شرق است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198285/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85198285/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86