بوشهر، پیشتاز در ساخت واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن

بوشهر، پیشتاز در ساخت واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن
بوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت راه و شهرسازی گفت: بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که استان بوشهر بر اساس یک برنامه تقویمی در زمینه ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در صدر کشور قرار دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175914/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85175914/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86