بیش از یکهزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو وارد بندر شهید باهنر شد

 بیش از یکهزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو وارد بندر شهید باهنر شد
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون یکهزار و ۱۲۴ دستگاه خودرو وارد بندر شهید باهنر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131950/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85131950/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B4%D8%AF