بیش از ۲ هزار نفر در هرمزگان متقاضی ثبت قایق صیادی هستند

بیش از ۲ هزار نفر در هرمزگان متقاضی ثبت قایق صیادی هستند
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۷۰۰ متقاضی ثبت شناور صیادی در اداره ثبت شناورهای این اداره کل خبرداد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170172/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85170172/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF