بیش از ۹۳۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در فارس در دست احداث است

بیش از ۹۳۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در فارس در دست احداث است
شیراز- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: هم اینک عملیات اجرایی ۹۳۲ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در این استان در دست احداث است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182720/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B3%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85182720/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B3%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA