تامین زمین نهضت ملی مسکن تا تابستان امسال به ۱۲۰ هزار هکتار می‌رسد

تامین زمین نهضت ملی مسکن تا تابستان امسال به ۱۲۰ هزار هکتار می‌رسد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین تامین شده در بخش شهری و روستایی برای طرح نهضت ملی مسکن تا تابستان امسال به ۱۲۰ هزار هکتار می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446003/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF