تاکید معاون وزیر شهرسازی بر اجرای طرح کلید به کلید در مشهد

تاکید معاون وزیر شهرسازی بر اجرای طرح کلید به کلید در مشهد
مشهد -مجله خبری راه و ساختمان- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای طرح کلید به کلید باید در بافت فرسوده شهری مشهد تسریع شود و شهرداری مناطق باید بسته های تشویقی این طرح را به متقاضیان ارائه کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85255589/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85255589/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF