تبعات سنگینِ تغییر اقلیم در انتظار کشورهای بدون زیرساخت

تبعات سنگینِ تغییر اقلیم در انتظار کشورهای بدون زیرساخت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان هواشناسی گفت: کشورهایی که زیرساخت‌های ضعیف تری دارند تبعات سنگین‌تری از تغییر اقلیم را تجربه می‌کنند و بسیاری از کشورهای خاورمیانه در این وضعیت قرار دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198143/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85198143/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA