تجهیز مبادی بنادر استان بوشهر به صورت ویژه پیگیری می‌شود

تجهیز مبادی بنادر استان بوشهر به صورت ویژه پیگیری می‌شود
بوشهر-مجله خبری راه و ساختمان- فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تجهیز مبادی بنادر استان بوشهر از اولویت‌های فرماندهی یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی است که این مهم در استان به صورت ویژه دنبال می‌شود. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85154736/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85154736/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF