تجهیز کارگاه برای آغاز ساخت منطقه سوم آزادراه تهران شمال

تجهیز کارگاه برای آغاز ساخت منطقه سوم آزادراه تهران شمال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون اول رئیس جمهور در بازدید از آزادراه تهران – شمال و تجهیز کارگاه برای ساخت منطقه سوم این مسیر گفت: تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت این طرح سرمایه‌گذاری شده و برای تکمیل منطقه ۲ و ساخت منطقه ۳ نیز همین میزان سرمایه‌گذاری نیاز است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180753/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85180753/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84