تحول در کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و شرق- غرب با همکاری ایران، ازبکستان و ترکمنستان

تحول در کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و شرق- غرب با همکاری ایران، ازبکستان و ترکمنستان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: همکاری ایران با ازبکستان و ترکمنستان، تحول قابل توجهی در ترانزیت از طریق کریدور شمال جنوب و شرق غرب ایجاد خواهد کرد و نشست‌های تخصصی در این زمینه به‌زودی برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85312441/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86