تخصیص زمین به ۴۰۰ هزار متقاضی در سال جاری

تخصیص زمین به ۴۰۰ هزار متقاضی در سال جاری
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی با تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص تولید و عرضه مسکن گفت: مجموعه اقداماتی که انجام شده شامل واگذاری زمین به ۲۰۰ هزار متقاضی بود که برنامه امسال نیز تخصیص زمین به ۴۰۰ هزار متقاضی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140915/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85140915/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C