تخلفات رانندگی کاربران جاده‌ای دغدغه‌ مضاعف کندوان

تخلفات رانندگی کاربران جاده‌ای دغدغه‌ مضاعف کندوان
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ، استفاده از گوشی همراه و حرکات نمایشی از جمله تخلفات حادثه ساز کاربران جاده ای در کندوان بوده که رفع این چالش اساسی به تاکید کارشناسان امر نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85220641/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85220641/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86