تداوم روحیه جهادی تا بهره برداری کامل آزادراه تهران-شمال +فیلم

تداوم روحیه جهادی تا بهره برداری کامل آزادراه تهران-شمال +فیلم
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- آزادراه تهران – شمال چهار قطعه دارد، قطعه اول و چهارم در سال‌های گذشته و قطعه دوم آن روز پنجشنبه پانزدهم تیر با دستان مبارک رییس جمهوری به بهره برداری رسید و همزمان رییس دولت سیزدهم نیز علمیات ساخت قطعه سوم این آزادراه واقع در استان مازندران را صادر کرد تا با برداشتن آخرین گام جهادی در آینده نزدیک شاهد بهره برداری این محور ملی باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161302/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85161302/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85