تدوین بسته‌های تشویقی برای ساخت مسکن در بافت فرسوده 

تدوین بسته‌های تشویقی برای ساخت مسکن در بافت فرسوده 
تهران – مجله خبری راه و ساختمان –  معاون وزیر راه و شهرسازی و  مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: بافت فرسوده تهدید نیست بلکه فرصت و ظرفیت اضافه برای تولید مسکن است که در این  زمینه سیاست‌ها و بسته‌های تشویقی تدوین شده که ظرفیت های خوبی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138429/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85138429/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87