ترافیک در برخی راه‌های استان زنجان سنگین است

ترافیک در برخی راه‌های استان زنجان سنگین است
زنجان – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات جاده‌ای پلیس راه استان زنجان گفت: ترافیک در برخی راه‌های استان از جمله آزادراه زنجان به تبریز، قزوین و بیجار سنگین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229712/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85229712/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA