ترافیک در محور کرج به چالوس سنگین است

ترافیک در محور کرج به چالوس سنگین است
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155015/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85155015/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA