ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و آزادراه تهران – پردیس

ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و آزادراه تهران - پردیس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: با توجه به آخرین وضعیت راه‌ها، تردد در محورهای فیروزکوه و آزادراه تهران – پردیس سنگین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85264042/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85264042/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3