ترافیک سنگین در محورچالوس رفت و برگشت

ترافیک سنگین در محورچالوس رفت و برگشت
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: آخرین وضعیت جوی ترافیکی نشان می دهد که محور چالوس (مسیر جنوب به شمال) محدوده سرودار و (مسیر شمال به سمت جنوب) محدوده هزارچم، هریجان، گچسر و نساء دارای ترافیک سنگین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176453/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85176453/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA