ترافیک سنگین در محور هراز

ترافیک سنگین در محور هراز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور ترافیک سنگین در محور هراز و مسیر شمال به جنوب گزارش داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237441/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85237441/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2