ترافیک سنگین در محور چالوس / تردد روان در هراز

ترافیک سنگین در محور چالوس / تردد روان در هراز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حد فاصل زنگوله تا سیاه پیشه ترافیک سنگین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85285711/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85285711/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2