ترافیک سنگین در محور چالوس و آزاد راه تهران- شمال

ترافیک سنگین در محور چالوس و آزاد راه تهران- شمال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور، حجم ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال و آزادراه تهران شمال را در روز پنجشنبه، بیست و ششم مرداد ماه سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201686/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85201686/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84