ترافیک سنگین در مسیر ایلام – مهران و برخی محورهای شمالی

ترافیک سنگین در مسیر ایلام - مهران و برخی محورهای شمالی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، آزادراه تهران – شمال و رفت و برگشت محور ایلام- مهران مسیر (رفت و برگشت) محدوده کمربندی مهران خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216375/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85216375/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C