ترافیک سنگین محور چالوس مسیر جنوب به شمال

ترافیک سنگین محور چالوس مسیر جنوب به شمال
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: محور چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده آتشگاه مسیر (جنوب به شمال) دارای ترافیک سنگین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202441/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85202441/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84