ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس و ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه تهران- شمال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130028/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85130028/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C