ترافیک نیمه‌سنگین در محور فیروزکوه و چالوس

ترافیک نیمه‌سنگین در محور فیروزکوه و چالوس
 تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس مرکز مدیریت راههای کشور گفت: ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده‌های گرماب تونل کندوان و پل زنگوله – ترافیک نیمه‌سنگین در محور فیروزکوه مسیر رفت‌ و برگشت محدوده گیلاوند گزارش شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161726/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85161726/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3