ترافیک نیمه سنگین خودرویی در جاده‌های مازندران

ترافیک نیمه سنگین خودرویی در جاده‌های مازندران
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه مازندران با اشاره به حجم قابل توجه تردد خودرویی، وضعیت ترافیک در هر سه محور منتهی به این استان در زمان حاضر را نیمه سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235507/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85235507/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86