ترافیک پرحجم و سنگین شبانه در محورهای هراز و کندوان

ترافیک پرحجم و سنگین شبانه در محورهای هراز و کندوان
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه مازندران با اشاره به تداوم ورود مسافران به این استان به ترتیب از ترافیک پرحجم و سنگین شبانه در محورهای هراز و کندوان در زمان حاضر خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188557/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85188557/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86