ترانزیت ریلی ایران برای نخستین بار به اروپا متصل می‌شود

ترانزیت ریلی ایران برای نخستین بار به اروپا متصل می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شرکت ساخت و زیربناهای حمل‌و نقل کشور اعلام‌کرد: ترانزیت ریلی ایران با بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن میانه- بستان‌آباد- تبریز، برای نخستین بار به اروپا متصل می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135192/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85135192/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF