تراکم‌ ساخت در نهضت ملی مسکن بر اساس اقلیم و فرهنگ منطقه تعیین شود

تراکم‌ ساخت در نهضت ملی مسکن بر اساس اقلیم و فرهنگ منطقه تعیین شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه عمده وظایف در بحث تامین زمین انجام شده است، گفت: تراکم‌ها در ساخت‌ساز واحدها در نهضت ملی مسکن باید بر اساس اقلیم و فرهنگ منطقه تعیین شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232358/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85232358/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86