تردد در جاده کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال به حالت عادی برگشت

تردد در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال به حالت عادی برگشت
کرج – مجله خبری راه و ساختمان – رییس پلیس راه البرز گفت: تردد وسیله نقلیه از کرج و آزادراه تهران – شمال به سمت چالوس که از ظهر امروز ممنوع شده بود اکنون، بازگشایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176689/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85176689/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C