تردد در محورهای شمالی کشور روان است

تردد در محورهای شمالی کشور روان است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در محور هراز و چالوس خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155598/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85155598/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA