تردد روان در محورهای شمالی و ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران

تردد روان در محورهای شمالی و ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل اعلام کرد: تردد روان در محورهای شمالی و ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران مشاهده می‌شود

منبع: https://www.irna.ir/news/85432637/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86