ترمینال مدرن فرودگاه کیش به پیشرفت ۹۷ درصدی رسید

ترمینال مدرن فرودگاه کیش به پیشرفت ۹۷ درصدی رسید
کیش – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به پیشرفت ۹۷ درصدی پایانه جدید فرودگاهی کیش گفت: این پایانه مدرن فرودگاهی پس از طی آزمایشات تخصصی و اخذ مجوزهای لازم، آماده افتتاح است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85185856/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85185856/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF