تزریق ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی از طریق سرمایه‌گذاری داخلی

تزریق ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی از طریق سرمایه‌گذاری داخلی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی از تزریق بیش از ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی از طریق سرمایه‌گذاری داخلی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192920/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85192920/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C