تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ پردیس تا ۶ ماه آینده به بهره برداری می رسد

تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ پردیس تا ۶ ماه آینده به بهره برداری می رسد
پردیس- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ پردیس با ظرفیت ۲۲ هزار متر مکعب تا ۶ ماه آینده به بهره برداری می رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85358515/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85358515/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C