تعرفه صدور پروانه ساخت و انشعاب آب و برق برای خانوارهای نیازمند رایگان شد

تعرفه صدور پروانه ساخت و انشعاب آب و برق برای خانوارهای نیازمند رایگان شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نمایندگان مجلس با صدور رایگان انشعاب آب، برق و گاز و پروانه ساختمانی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی موافقت کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85251813/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85251813/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF