تغییر اقلیم چه پیامدهایی برای کشور داشته است؟

تغییر اقلیم چه پیامدهایی برای کشور داشته است؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: رخداد پدیده تغییر اقلیم در کره زمین سبب وقوع شرایط ناپایدار و ناهنجار جوی شده است؛ به طوری که سال گذشته آبی بارها شاهد تغییرات آب و هوایی شدید و رکوردهای دمایی جدید در کشور بودیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239863/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85239863/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA