تغییر بانک عامل پروژه‌های نهضت ملی از مسکن به دیگر بانک‌ها امکان‌پذیر شد

تغییر بانک عامل پروژه‌های نهضت ملی از مسکن به دیگر بانک‌ها امکان‌پذیر شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سومین جلسه تامین اعتبار پروژه های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید در سال جاری در حالی برگزار شد که اولویت تامین اعتبار حدود ۲۵ هزار واحد دارای قرارداد ساخت در شهر جدید پرند و امکان تغییر بانک عامل پروژه‌ها از بانک مسکن به دیگر بانک‌های عامل در بستر سامانه طرح‌های حمایتی، از مهم‌ترین مصوبات این جلسه بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183510/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85183510/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1